INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJÚ

V souladu se stávajícím zákonem o ochraně osobních údajů vás informujeme, že vaše osobní údaje budou zahrnuty do systému zpracování dat, za který je zodpovědné COJALI S.L. (dále jen "COJALI"), číslo IČ DPH: B13210489 a umístěný na drese Avenida de la Industria, s/n, 13610 Campo de Criptana (Ciudad Real), jehož účelem je

  • Zpracovávat základní administrativní úkoly, jako je fakturace produktů a služeb.
  • Poskytovat plnou technickou podporu, přispívat k neustálému zlepšování a hodnocení našich produktů a služeb.
  • Správná identifikace uživatelů, kteří požadují informace o našich produktech a službách.
  • Zachovat aktuální a aktualizované informace o zprávách o produktech a službách.

Údaje budou uchovávány, pokud budete držet souhlas se zpracováním vašich osobních údajů nebo během nezbytného časového období pro splnění našich zákonných povinností.


Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas, který bude stanoven přijetím tohoto dokumentu.


Proces žádosti o informace může obsahovat volná textová pole nebo komentáře, jejichž použití je výhradně a výlučně určeno pro účel navržený pro vyplnění, jako doplněk k registraci, přístupu nebo poskytování služeb.


Tento účel tedy nemůže být za žádných okolností změněn, a proto při vyplňování volných textových polí nebo komentářů zakazujeme uvádění stanovisek nebo osobních hodnocení týkající se hospodářsko-finančních situací, přesvědčení nebo ideologií, příslušnosti, zdraví, rasového původu, sexuální život, odkazy na administrativní nebo právní situace jakéhokoli druhu a obecně jakýkoli odkaz na chování a situace týkající se konkrétních osob.


COJALI bude zacházet s vašimi osobními údaji v přísné důvěrnosti. Společnost COJALI navíc zavedla vhodná technická a organizační opatření, která zaručí jejich bezpečnost a zabrání jejich zničení, ztrátě, nedovolenému přístupu nebo nedovolené změně. K určení těchto opatření, jako je rozsah, kontext a účel procesu, stav techniky a stávající rizika, byla vzata v úvahu některá kritéria.


Kontaktní údaje budou převedeny na distributory našich produktů pouze pro výše uvedené účely, aniž by byly převedeny jakékoli jiné osobní údaje na jakoukoli jinou třetí stranu, pokud to nevyžaduje splnění zákonné povinnosti.


Obsahuje tato práva týkající se zpracování dat:


Právo O čem to je ?
Právo na přístup Podívejte se, jaké osobní údaje máme
Právo na opravu Upravte osobní údaje, které máme, když jsou nepřesné
Právo opozice Požádejte, abychom vaše osobní údaje neupravovali pro určité konkrétní účely
Právo na vymazání Požádejte o smazání vašich osobních údajů
Právo na omezení Požádejte, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů
Právo na přenos Požádejte na recepci, aby vám v počítači vytvořili informace, které o vás máme.
Právo podat stížnost u příslušného orgánu Podat stížnost u příslušného orgánu, abyste mohli hájit vaše práva prostřednictvím webové stránky www.agpd.es

Pokud si přejete tyto práva uplatnit, musíte pouze zaslat dopis společnosti COJALI na poštovní adresu uvedenou v tomto dokumentu. Žádost musí obsahovat kopii vašeho daňového identifikačního kódu. Výkon těchto práv je bezplatný, ačkoli platba může být účtována, pokud jsou žádosti neodůvodněné, nadměrné nebo opakované.