VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽITÍ

Podmínky používání webu www.cojali.com

Všeobecné podmínky použití

1. PRÁVNÍ INFORMACE A PŘIJETÍ

Podle společnosti informačních služeb a zákona o elektronickém obchodu 34/2.002, z 11. července, tyto podmínky stanovují přístup a použití webové stránky www.cojali.com, dále uváděné jako “webová stránka”, patřící Cojali S.L (dále, “Cojali©”), společnosti registrované na adrese Avda. De la Industria, 3, Campo de Criptana, Ciudad Real, Spain, DIČ B-13210489, s emailovou adresou cojali@cojali.com, zapsanou v obchodním rejstříku města Ciudad Real, nápis 1, referenční strana CR-4.822, sekce 137, strana 24.

Navigace, přístup a používání webové stránky, získání statutu uživatele předpokládá, ze uživatel PŘIJME a uzná právní varování a podmínky používání bez ohledu na uplatňování odpovídajících závazných předpisů, podle případu. Uživatel musí přečíst podmínky pečlivě pokaždé, když si přeje přístup k webové stránce, protože se mohou měnit.

Tuto webovou stránku vytvořila Cojali© pro poskytování mnoha různách informací o produktech, službách a datech. Pro přístup k těmto službámse uživatel zaregistruje na webu pomocí registrační formuláře dostupného pro tento účel.

Nebude nutné se zaregistrovat jako uživatel pro přístup k webové stránce v obecné rovině. Nicméně, použití některých služeb, jako jsou žádosti o informace a / nebo on-line nákupy může záviset na předchozí registraci uživatele. Tento registrační proces bude probíhat tak, jak je vyjádřen v konkrétní službě nebo v konkrétních uplatňovaných podmínkách.

Uživatel zaručuje jeho potřebnou právní způsobilost k získání produktů a služeb nabízených na této webové stránce, v souladu s právními předpisy platnými v té době.

2. POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY A JEJÍCH SLUŽEB

Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že použití obsahu a / nebo služeb nabízených na webové stránce je na jeho vlastní riziko a / nebo odpovědnosti.

Uživatel se zavazuje používat webové stránky, jejich obsah, služby a údaje, v souladu se zákonem, zásadami morálky a dobrých mravů, veřejný pořádek a těchto Všeobecných podmínek pro použití. Dále se zavazuje řádně využívat služby a / nebo obsah této webové stránky, a ne je používat k nelegální činnosti nebo trestné činy proti právům třetích stran a / nebo porušení právních předpisů týkajících se duševního a průmyslového vlastnictví, nebo jiným příslušným právním předpisům . Uživatel se zejména zavazuje nepředávat, nezavádět, nepřenášet nebo poskytnout třetím osobám jakékoliv materiál a informace (údajů, obsah, zprávy, výkresy, obrázky, software, atd.), na rozdíl od zákona, morálky, veřejného pořádku a to Všeobecné podmínky použití. Uživatel se zavazuje, včetně, a bez omezení, na:

  "
 1. I., nepřijímat nebo předávat rasistické, xenofobní, pornografické matriály, v obraně proti terorismu a proti obsahu či propagandě v oblasti lidských práv.
 2. ii. nepřijímat nebo šířit prostřednictvím čistých datových programů (viry a škodlivý software), které poškozují softwaru od poskytovatele přístupu, jejích dodavatelů nebo uživatelů třetích stran na internetu.
 3. iii. Nešířit, přenášet či zpřístupnit jakékoliv informace, prvky nebo obsah porušující základní práva a veřejné svobody uznané ústavou nebo mezinárodními smlouvami.
 4. iv. Nešířit, přenášet nebo zpřístupní třetí osobě jakékoli informace, element nebo obsah tvořící nedovolenou nebo nekalou reklamu.
 5. v. Nepřenášet nepovolenou nebo nevyžádanou reklamu, propagační materiály, spam, "řetězové dopisy", "pyramidové struktury", nebo jakýkoli jiný druh nevyžádaných zpráv, s výjimkou těch oblastech (např. komerční oblasti), vytvořené výhradně pro tento účel .
 6. vi. Nezavádět nebo šířit jakoukoliv falešné, nejednoznačné nebo nepřesné informace a obsah zavádějící informační příjemci.
 7. vii. Nevydávat ostatním uživatelům své registrační údaje pro různé služby a / nebo obsahu na webové stránce.
 8. viii. Nešířit, přenášet či zpřístupnit třetím osobám jakékoliv informace, prvky nebo obsah představující porušení práv k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, patentů, značek a autorských práv patřících třetím stranám nebo na vlastníky webové stránky.
 9. ix. Nešířit, přenášet či zpřístupnit třetím osobám jakékoliv informace, prvkz nebo obsah představující porušení tajemství korespondence a nařízení osobních údajů.
 10. x. Nezasahovat nebo přerušit provoz webové stránky nebo serveru či sítě, aby byl k dispozici, a aby neporušoval pravidla, požadavky, řízení, zásady a předpisy z těchto sítí.
 11. xi. Obecně platí, že nesmí používat webové stránky, aby při jakékoliv jednání či opomenutí mohl usnadnit nebo přispět k páchání trestné činnosti. "

3. PRÁVO NA VYLOUČENÍ

COJALI © si vyhrazuje právo odmítnout nebo odepřít přístup k této webové stránce a / nebo nabízeným službám, bez varování, na jeho vlastní, nebo na žádost třetí strany pro ty uživatele, kteří poruší tyto Všeobecné podmínky užívání.

4. PRÁVNÍ AKCE

COJALI © bude sledovat porušení těchto podmínek používání, stejně jako jakékoliv nesprávné použití této webové stránky s tím, že všechny porušení budou řešeny občanskoprávní a trestněprávní cestou dle zákona.

5. DOSTUPNOST A KONTINUITA WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽEB

COJALI ©, nebude držet odpovědnost za škody jakéhokoli druhu, vyplývající z dostupnosti a technické kontinuity provozu webové stránky. Zejména COJALI © nebere odpovědnost ani nezaručuje, že přístup na webové stránky, je nepřerušený nebo bezchybný. V žádném případě, COJALI © se zdržuje odpovědný za ztráty a škody jakéhokoliv druhu vyplývající z přístupu a používání webové stránky, včetně a bez omezení, a ty škody způsobené počítačovými systémy nebo zavedením virů.

COJALI ©, inovuje, aby nabídnul ty nejlepší zkušenosti pro své uživatele. Uživatel uznává a akceptuje, že struktura a obsah webové stránky se mohou příležitostně měnit bez předchozího upozornění. V tomto smyslu, COJALI © vyhrazuje právo na změnu struktury a obsahu bez předchozího upozornění.

Jako součást tohoto neustálého inovačního procesu, Uživatel uznává a akceptuje, že COJALI © může přerušit (dočasně nebo trvale) poskytování Služeb (nebo některé z jejich vlastností), které nabízí pro uživatele bez předchozího upozornění, za účelem provedení údržby, aktualizace, vylepšení nebo opravy operace.

6. OCHRANA ÚČTŮ A HESEL

Uživatel musí přijmout nezbytná opatření pro bezpečné vedení hesla přiděleného během registračního procesu bytí jediná osoba odpovědná za používání tohoto hesla. V případě, že uživatel ví, nebo má podezření, že třetí osoba užívá jeho heslo, uvědomí COJALI © o této situaci neprodleně pomocí následující e-mailové adresy: cojali@cojali.com

Uživatel musí být považovánza osobu odpovědnou za úschovu a utajení hesel spojených s jakýkmoliv účtem používaným pro přístup k webové stránce. Proto Uživatel akceptuje, že jediná osoba odpovědná za držení hesel podle COJALI © týkající se činností souvisejících s jeho účtem.

7. ZMĚNA PODMÍNEK

COJALI © si vyhrazuje právo na změnu produktů a služeb založených na technických a obchodních rozhodnutích za účelem jejich přizpůsobení: (a) technického vývoje na trhu a změn, nebo nových verzí softwaru nainstalovaného v zařízení; (b) jakékoli technické, funkční a operativní zlepšení; a (c) nové zákony, předpisy a normy týkající se poskytování Služeb a / nebo dalších souvisejících aspektů.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, ode dne, kdy je provedena změna Všeobecných podmínek, COJALI © předpokládá, že používáním a / ​​nebo přístupem Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s obecnými podmínkami - aktualizovanou verzi.

8. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cojali©, with business address in Avda. de la Industria s/n, Campo de Criptana, Ciudad Real, Spain, VAT number: B-13210489 informs the Subjects that the personal data provided by them when filling in the different forms available in the Website will be processed by Cojali© under its responsibility. The purpose of this processing is to manage your activation in this Website and in the different services offered, as well as the sending of releases and information about Cojali© Products and Services in the sector of vehicle diagnostics. The legitimacy of the processing lies in the Subject consent, obtained by the introduction of the data. Data will be preserved for the necessary time to fulfil the purpose for which it was gathered and to determine any potential responsibilities that may be derived from that purpose and the data processing.

Cojali© complies with the regulations on data protection established by the Organic Law No. 3/2018 on Protection of Personal Data and Guarantee of Digital Rights, as well as with the General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 and any other regulation in force at each time, and it is committed to guaranteeing the correct use and processing of the User's personal data.

In any event, the Data Subject may exercise any of their rights to access, rectification, erasure or restriction the processing of their personal data or to be against it by addressing an email to the following address cojali@cojali.com, indicating: Registration data in Cojali©, email address provided for the activation in our data base, User password to access online services, photocopy of the ID, postal address and contact phone number.

V registračním procesu, jsou zapotřebí pouze nezbytné údaje týkající se účelu služeb, označené hvězdičkou nepostradatelné údaje.Uživatel je povinen poskytnout přiměřené, spravedlivé, pravdivé, relevantní a přiměřené údaje týkající se poskytovaných služeb. Zejména je přísně zakázáno poskytovat jakékoliv informace týkající se osobních a / nebo rodinné situace, nebo jiné důvěrné informace, stejně jako informace vztahující se k náboženství, rasového původu, sexuální život, členství v odborových organizacích, víry a informace související se zdravím, výpis z rejstříku trestů a jakýkoli jiný druh informací, které není nezbytné pro servisní účely. Je přísně zakázáno poskytovat informace třetím stranám bez předchozího souhlasu pro tento účel. Stejně tak, Uživatel souhlasí s tím, aby informace poskytované COJALI © neustále aktualizován. V každém případě musí být uživatel odpovědný za falešných nebo nepřesných prohlášení a za škody způsobené na COJALI © nebo třetím osobám z důvodu informací a / ​​nebo obsahu poskytnuté během registračního procesu.

Even though Cojali© guarantees the confidentiality of personal data, this personal data and any other information in its possession or that can be accessible through its systems may be disclosed to the competent public authorities, when required and in accordance with the legal and regulatory provisions applied in this case. Cojali© may preserve the personal data even after the termination of the relationships formalised through this Website, solely for the purposes indicated in the previous paragraph and, in any case, for the periods legally established, in order for them to be available for the administrative and judicial authorities.

COJALI © vyhrazuje právo změnit zásady ochrany osobních údajů a podmínky užívání služby kdykoli a na základě vlastního uvážení. Jakákoliv změna bude řádně zveřejněna na stránce.Uživatel je povinen si přečíst Zásady ochrany osobních údajů pravidelně, jak to může být měněn. V případě, že změna vyžaduje předchozí souhlas uživatele, který bude řádně uvedeno, uživatel může bránit v rozmezí 30 dnů po oznámení e-mailem na cojali@cojali.com

9. PRŮMYSLOVÉ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Texty a grafické prvky (konstrukce, loga, zdrojový kód), které tvoří tuto webovou stránku, a toto šířené, stejně jako její prezentace a montáž, patří výhradně COJALI © srážkové každý duševního a průmyslového vlastnictví, včetně softwaru. Všechny obchodní názvy, značky nebo rozlišovací značky, loga, symboly a smíšené, obrazových nebo jmenovaný značky se objevují na webové stránce patří COJALI © nebo je ENTITLE, předchozí povolení, s právem na jejich použití, a jsou chráněny právními předpisy platnými vztahující se k této záležitosti.

Z tohoto důvodu je tato webová stránka a její obsah tak zavedený a nesmí být využit, kopírovat, distribuovat, upravovat, veřejně sdělován, předáván nebo se transformovat. Uživatelé musí zkopírovat obsah z webové stránky pouze pro obchod, záložní kopie, nebo dát na papír pro soukromé použití. Zejména, je přísně zakázáno, aby zahrnovala texty, obrázky, reklamy nebo jakýkoli jiný prvek obsažen na webové stránce, na jiných webových stránkách, které se netýkají COJALI © bez předchozího písemného souhlasu ze strany COJALI ©.

Pokud není mezi Uživatelem a COJALI © písemně dohodnuto jinak, platí ustanovení těchto podmínek nedávají právo používat obchodní jména, značky, servisní značky, loga, doménová jména ani žádnou jinou funkci z COJALI © výrazných značek.

Uživatel je povinen zdržet se odstranění významné známky průmyslových, duševního nebo jakékoliv jiné vlastnictví, které patří do COJALI © nebo třetím osobám, které jsou na webové stránce a na některé z nabízených služeb. Kromě toho, je Uživatel povinen zdržet se vyhnout nebo manipulaci technické mechanismy stanovené COJALI © nebo třetími stranami na ochranu svých práv, a to buď na webové stránky, nebo na některou ze služeb, materiálů, prvků a takto získané informace.

Obsah předložený jako součást Služeb, včetně a bez omezení, reklamy na služby a obsah sponzorovaný uvnitř služeb, může být chráněn právy k duševnímu vlastnictví, které patří sponzorum nebo inzerentum, které poskytují obsah pro COJALI © (nebo třetím osobám nebo společnostem na jejich jméno).Uživatel nebude moci změnit, pronájem, nájem, půjčovat, prodávat, distribuovat nebo vytvářet díla odvozená od těchto (buď zcela nebo zčásti), s výjimkou, kdy uživatel byl výslovně oprávněn podle COJALI © nebo vlastníky Výše uvedeného Obsahu ustanoveného v samostatné smlouvě.

10. ZÁRUKY A ZÁVAZKY ODPOVĚDNOSTI

Služby jsou poskytovány "tak jak je" a COJALI © a její poskytovatelé licencí neposkytují žádné záruky jakéhokoliv druhu pokud jde o služby, a to jak explicitní a implicitní, vztahující se k přesnosti, spolehlivosti a integrity této webové stránky, včetně a bez omezení, nedodržování kvality, prodejnosti nebo vhodnosti.

COJALI © nezaručuje, že tato webová stránka nebo servery, které hostí weby, jsou bez virů a jiného potenciálně škodlivým softwarem.

Odpovědnost COJALI © na nabízených produktech a službách je omezena jejich cenou.Uživatel vzdává požadovat jakoukoli odpovědnost na jinou koncepci v případě nespokojenosti s produkty a služby získané na této webové stránce.

COJALI © nenese odpovědnost za případné škody vzniklé na základě rozhodnutí na základě informací, které se prostřednictvím tohoto média, ani za případné nepřesnosti, opomenutí nebo chybu tím obsaženy.

COJALI © nesmí být považována za odpovědnou, přímo, nepřímo nebo podpůrně, za škody jakéhokoliv druhu vyplývající z používání Služeb a obsah uvedené na webové stránce uživateli nebo z nedostatku pravdivost, přesnost a / nebo pravosti údaje nebo informace poskytnuté nebo od třetí strany zosobnění uživatelem při jakékoli činnosti prostřednictvím této webové stránky.

11. OBECNÁ USTANOVENÍ

V případě, že COJALI © poskytla překlad podmínek do jiného jazyka a tam je rozpor mezi ustanoveními španělské verzi a překladem, bude platit španělská verze.

The present general conditions will be governed by the Spanish legislation aforementioned or by any other legislation not specifically mentioned but obligatorily enforceable. Therefore, the user of this webpage expressively waives to any other jurisdiction that may correspond and so submits to the jurisdiction of the Courts of the City of Toledo.

Pokud příslušný soud uvádí, že některé ze současných ustanovení jsou nevymahatelné, budou tato ustanovení odstraněny bez vlivu na zbytek dokumentu.Ostatní ustanovení zůstanou vykonatelným

12. HYPERTEXTOVÉ ODKAZY A POLITIKA ODKAZŮ

Tyto služby by mohly obsahovat hypertextové odkazy na jiné webové stránky, obsah či zdroje. COJALI © nemusí ovládat tyto webové stránky či zdroje poskytované jinými společnostmi nebo lidmi odlišných od COJALI ©.

COJALI © nesmí být považována za odpovědnou za každý zahrnutý obsah, obchodní činnosti, produktů a služeb, které mohou být zobrazené odkazy, přímo či nepřímo, prostřednictvím této webové stránky. COJALI © nesmí být považována za odpovědnou za výsledky získané z těchto odkazů ani za důsledky vyplývající z přístupu Uživatele.

13. COOKIES

Přístup k této webové stránky může znamenat používání cookies. Cookies, které obvykle mají omezenou dobu trvání, jsou soubory zaslané do prohlížeče prostřednictvím webového serveru zaregistrovat činnost uživatele v tomto webu.

COJALI © si vyhrazuje právo použít soubory cookie k navigaci Uživatele prostřednictvím webové stránky, aby navigace byla snadná a osobní.

Ti uživatelé, kteří nechtějí přijímat soubory cookie nebo kteří chtějí být informováni o jejich použití můžou nastavit prohlížeč k tomuto účelu, a to i se vyhnout cookies z instalovaných na pevném disku, pokud si to přejí.

14. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Podmínky, kterými se řídí tato webová stránka a každý možný vztah s uživateli se řídí španělskými právními předpisy platnými v každém okamžiku, a musí být vykládány v souladu s ními.

Pro každou právní akci, neshody, vydání nebo pohledávky vyplývající s použití těchto Podmínek, strany se podřídí pravomoci soudů v Alcázar de San Juan, výslovně upustit od jakékoli jiné jurisdikce, které by mohly odpovídat.

FOR-SIG-15/03